แกลเลอรี่ภาพ – Learning Experiences from the Implant Legends

The Joint International Meeting of
Thai Association of Dental Implantology (TADI)
Indiana University School of Dentistry (IUSD)
Learning Experiences from the Implant Legends

6 มีนาคม 2562
ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Learning experiences from the implant legends” คือหัวข้อของงานประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งจัดร่วมกันระหว่าง Indiana University School of Dentistry และ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนประมาณ 320 คน ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก
ศ.ทพญ.ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช, Prof. John Williams, Prof. Michael J. Kowolik, ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง และรศ.ทพ.นพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ร่วมเป็นประธานการเปิดงานประชุมในครั้งนี้ โดยในการบรรยายวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บรรยายจากประเทสสหรัฐอเมริกาจำนวน5ท่านและผู้บรรยายชาวไทยจำนวน 3 ท่าน บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียมอย่างเข้มข้น

2020-07-10T11:56:48+00:00