test

About test test

This author has not yet filled in any details.
So far test test has created 19 blog entries.

งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

2021-11-25T17:35:13+00:00

Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery 22-23 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำ กรุงเทพ งานประชุมวิชาการ และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Esthetic Implant Dentistry Moving to Mastery” มีความตั้งใจที่จะผนวกรวมองค์ความรู้ของทุกแขนงวิชา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายในการสร้างความสวยงามของงานทันตกรรมรากฟันเทียมให้ได้เป็นหนึ่งเดียว งานรากฟันเทียมที่สวยงามนั้นย่อมมาจากปัจจัยที่หลากหลาย อาทิ ตำแหน่งของรากฟันเทียมในสามมิติที่ถูกต้อง สภาวะเหงือกโดยรอบรากฟัน- เทียมที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนของฟันปลอมที่มีสีสวยใส พื้นที่ขนาดช่องว่างที่ เหมาะสมกับการปลูกรากฟันเทียม เป็นต้น โดยงานประชุมครั้งนี้ทุกท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการ ฝึกปฏิบัติจริง การดูการสาธิต การเสวนา และการบรรยาย ตลอด 2 วัน จากวิทยากร [...]

งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 2021-11-25T17:35:13+00:00

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสมาคมฯ

2021-06-09T13:46:51+00:00

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสมาคมฯ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก และอุปนายกสมาคมฯ เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระ 2565 - 2568 ตามที่ท่านได้ไว้วางใจให้ รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ เป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2562 - 2565 ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ จะต้องมีการเลือกตั้งนายก และอุปนายกสำรอง ในวาระต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสมาคม จึงได้ตั้งคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสำรอง เพื่อดำรงตำแหน่ง ในวาระปี 2565 -2568 (3 ปี)  โดยรายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้ 1. ทพ.ชวลิต อยู่ยืน (ประธานกรรมการสรรหา) 2. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ (กรรมการ และเลขานุการ) 3. ทพ.วิเวก มานตาลา (กรรมการ) ทางสมาคมฯ จะประกาศขั้นตอน [...]

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสมาคมฯ 2021-06-09T13:46:51+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2564-2567

2021-06-09T13:48:48+00:00

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตร ทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 2564-2567 ตามที่สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร ประจำปี 2564-2567 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป คณะกรรมการหลักสูตร 1. ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร 2. ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ กรรมการ 3. ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ กรรมการ 4. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ กรรมการ และ เลขานุการ ที่ปรึกษาหลักสูตร 1. รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ประธานที่ปรึกษา 2. พอ.ทพ.ธนกฤต [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2564-2567 2021-06-09T13:48:48+00:00

งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

2021-06-10T14:18:20+00:00

Upskill for Implant Success 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น กลับมาให้เรียนรู้ เพิ่มพูน ไม่เพิ่มพัง เพิ่มพลังให้งานรากเทียมอีกครั้ง ณ ดินแดนแห่งพระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน

งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 2021-06-10T14:18:20+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2563

2020-07-10T11:54:41+00:00

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2563 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การจัดการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมพื้นฐานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลังสูตรสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหารหลังสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ คณะกรรมการหลักสูตร 1. พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย ประธานอนุกรรมการ 2. ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์ อนุกรรมการ 3. ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์ อนุกรรมการ 4. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ อนุกรรมการ 5. ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ อนุกรรมการ 6. ร.ท.ทพญ.ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ อนุกรรมการ และ เลขานุการ ที่ปรึกษาหลักสูตร [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2563 2020-07-10T11:54:41+00:00

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery

2020-07-10T11:53:08+00:00

Boracay's calling ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2020 งานประชุมระดับโลก ที่จะจัดขึ้นบนเกาะสวรรค์ Boracay แห่งฟิลิปปินส์ งานนี้มีวิทยากรตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับเชิญบรรยาย 2 ท่าน คือ ทพ.วรุถ มุตตารักษ์ และ ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ ร่วมกับวิทยาการระดับโลกอีกคับคั่ง พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (TADI) ลงทะเบียนได้ในราคา 450USD เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.waups.org, www.pcoi.ph

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 2020-07-10T11:53:08+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2562

2020-07-10T11:48:13+00:00

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร และที่ปรึกษาประจำปี 2562-2563 คณะกรรมการหลักสูตร 1. พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย ผู้อำนวยการ 2. ทพ. ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์ กรรมการ 3. ทพ. พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา กรรมการ 4. ทพ. ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์ กรรมการ 5. ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ กรรมการ 6. ร.ท. หญิง ทพญ. [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2562 2020-07-10T11:48:13+00:00

APAID Event 2019

2020-07-10T11:54:13+00:00

The 6th Annual Asia Pacific Academy of Implant Dentistry (APAID)  International Congress 2019 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รศ. นพ. ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (TADI) พร้อมด้วย ทพ. รัชภาส พานิชอัตตา ทพ. บัณฑิต จริยจริยาเวช ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ ตัวแทนกรรมการฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 6th Annual Asia Pacific Academy of Implant Dentistry (APAID) International Congress 2019 [...]

APAID Event 2019 2020-07-10T11:54:13+00:00

TADI Partnership Party 2019

2020-07-10T11:55:46+00:00

21 กุมภาพันธ์ 2562 I Grand Mercure Bangkok Fortune TADI Partnership Party 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ รร.เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท ห้างร้าน ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทางทันตกรรมและผลิตภัณฑ์รากฟันเทียม ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทน ผู้บริหารจากบริษัทผู้สนับสนุน ได้ร่วมรับประทานอาหารและอภิปรายทิศทางการทำงานและจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคตโดยมีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน

TADI Partnership Party 2019 2020-07-10T11:55:46+00:00
Load More Posts