ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา 2018-03-29T12:40:59+00:00
ศ.(เกียรติคุณ) ท่านผู้หญิง ทพญ.เพ็ชรา เตชะกัมพุช

ศ.(เกียรติคุณ) ท่านผู้หญิง ทพญ.เพ็ชรา เตชะกัมพุช

ที่ปรึกษาสมาคม

ศ.(เกียรติคุณ) ท่านผู้หญิง ทพญ.เพ็ชรา เตชะกัมพุช

ที่ปรึกษาสมาคม

ศ.คลิกนิกเกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ

ศ.คลิกนิกเกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ

ที่ปรึกษาสมาคม

ศ.คลิกนิกเกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ

ที่ปรึกษาสมาคม

ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา

ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา

ที่ปรึกษาสมาคม

ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา

ที่ปรึกษาสมาคม

พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล

พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล

ที่ปรึกษาสมาคม

พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล

ที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย

ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย

ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย

ที่ปรึกษาสมาคม

ความเป็นมา