Upskill for Implant Success

งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “เชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ Covid-19 ในสภาวะปัจจุบันไม่ดีขึ้นและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้น ทางคณะกรรมการสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของพนักงาน, ทันตแพทย์ และบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่าน จึงขอยกเลิกการจัดงานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Upskill for Implant Success”

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

รศ.ทพ.นพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ
นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

2020-03-05T18:12:33+00:00