ตารางการบรรยาย – Learning Experiences from the Implant Legends

ตารางการบรรยาย – Learning Experiences from the Implant Legends 2019-02-26T19:37:18+00:00

6 มีนาคม 2562

ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TIME TOPICS SPEAKERS
08.00 – 08.45 Registration
08.45 – 09.00 Opening
09.00 – 10.00 Implant complications: Have they changed between the first 20 years of usage and the last 20 years? Dr. Charles Goodacre
10.00 – 10.40 Implant-retained overdentures Dr. David Felton
10.40 – 10.50 Coffee Break
10.50 – 11.30 A biological substrate for implant rehabilitation Dr. Limor Avivi-Arber
11.30 – 12.10 Positioning of the smile: Mini-esthetics Dr. Steve Rosenstiel
12.10 – 12.50 Implications of aging on dental implant therapy Dr. Sreenivas Koka
12.50 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.40 Update in dental material for implant dentistry Dr. Gabriel Chu
14.40 – 15.20 Peri-implant soft tissue: Is it important? Dr. Yosvimol Kuphasuk
15.20 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 16.10 Digital revolution in implant rehabilitation: Deal or deal breaker? Dr. Peerapat Kaweewongprasert
16.10 – 16.50 Implant surgery by prosthodontist Dr. Pranai Nakapaksin