โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ชมทะเลหมอก (2 วัน 1 คืน)

โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ชมทะเลหมอก (2 วัน 1 คืน) 2018-06-27T13:35:41+00:00

25 กรกฎาคม 2561

พิษณุโลก – เขาค้อ I พระตำหนักเขาค้อ – อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ – ฐานอิทธิ – เจดีย์กาญจนาภิเษก

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ (รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง) พร้อมมัคคุเทศก์อานวยความสะดวกแกท่าน (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ)

พระตำหนักเขาค้อ (ชมด้านนอก) ภายในพระตาหนักประกอบด้วยอาคารเชื่อมต่อกันลักษณะรูปวงแหวน มีเรือนข้าราชบริพารเป็นส่วนเชื่อมต่อกับพระตำหนัก อาคารมีลักษณะโค้ง 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 ห้องใหญ่ ซึ่งเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องพระราชทานเลี้ยง ซึ่งมีห้องครัวอยู่ทางด้านหน้า, ห้องเสวย, ห้องเข้าเฝ้า และห้องโถงใหญ่

ุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ สร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 24 เมตร หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหารในปี พ.ศ. 2524 ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์สถาน และรายชื่อวีรชนผู้เสียสละไว้ด้วย การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2196 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 28 ไปเล็กน้อย มีทางแยกขวาไปเส้นทางหมายเลข 2323 ประมาณ 3 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์อาวุธ ฐานอิทธิ เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงาม และเคยเป็นฐานสาคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย

ณ ร้านอาหารครัวบ้านสวน

สักการะ ะบธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

เช็คอินเข้าที่พักและจิบชายามบ่ายสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ณ The Blue Sky Garden ชมวิวหรือจะลง ไปถ่ายรูป สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ ความพิเศษของสวนแห่งนี้อยู่ที่ลักษณะการจัดแต่งสวนที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามฤดูกาล คือ Summer, Spring, Autumn และ Winter และในแต่ละส่วนเองจะมีการปลูกดอกไม้ และตกแต่งไม่ซ้ำกัน จึงทำให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด ตกแต่งด้วยดอกไม้หลายชนิดทั้งดอกบลูซัลเวีย และทุ่งลาเวนเดอร์หลากสีสันรับรองว่าคุณจะได้เติมเต็มความสดชื่นทุกตารางนิ้วของที่นี่

ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ไม่รวมค่าอาหารเย็น)

26 กรกฎาคม 2561

พิษณุโลก – เขาค้อ I เขาค้อทะเลภู – พิโน ลาเต้ – สักการะพระพทธชินราช – พิษณุโลก

ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ขึ้นจุดชมวิวผาซ่อนแก้ว ณ ร้านกาแฟ พิโน ลาเต้ ร้านกาแฟที่ จุดชมวิวสวยที่สุดในเขาค้อ

สักการะพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดที่สวยที่สุดในเขาค้อ ชมวิวผาซ่อนแก้วอันยิ่งใหญ่ตระการตา จุดที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ณ ร้านกลิ่นข้าวไร่

เดินทางถึงพิษณุโลก City Tour เมืองพิษณุโลก สักการะ ระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จากนั้นสักการะรูปหล่อ 5 พระองค์ ได้แก่ พระนเรศวรมหาราช พระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระเอกาทศรถ พระยาลิไท ละพระวสุทธิกษัตริย์ พลับพลาหทัยนเรศวร์  ัดนางพญา” และสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์

อัตรานี้รวม

– ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ/ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
– ค่าที่พักระดับ 4 ดาว ณ บลูสกายรีสอร์ท ห้อง Deluxe (พักห้องละ 2 ท่าน)
– ค่ารถรับ – ส่ง (รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง) และนำเที่ยวตามรายการ/ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
– ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน
– ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ (ตามความพึงพอใจของท่าน)
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
– ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย