วิทยากร BRUSH UP AND STRENGTHEN KNOWLEDGE

วิทยากร BRUSH UP AND STRENGTHEN KNOWLEDGE 2023-09-21T15:30:40+00:00

27 November 2023

ประวัติการศึกษา:

2541 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

2547 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553 • Observer Fellowship in Oral and Maxillofacial Surgery, Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle, WA, USA

2554 • อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ และแม็กซิโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา

2557 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4, สถาบันพระปกเกล้า

2558 • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

2561 • หลักสูตรผู้นำพอเพียง เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 4, มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม

2562 • หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2563 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้า การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยหอการค้า

ประสบการณ์ทำงาน:

2541 – 2543 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

2543 – 2546 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

2546 – ปัจจุบัน • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

2550 – ปัจจุบัน • แผนกศัลยกรรมช่องปากกองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

2550 – 2555 • กรรมการสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

2555 – 2561 • กรรมการกิจกรรมพิเศษสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

2561 – 2564 • อุปนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน • นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

2556 – 2558 • ประธานสโมสรฟุตบอล หัวหินซิตี้

2557 – 2560 • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลหัวหิน

2558 – 2561 • รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้

2563 • อนุกรรมมาธิการต่างประเทศในกรรมาธิการต่างประเทศ รัฐสภา

 Chakorn Vorakulpipat MD, DDS, PhD 

 EDUCATION 

2015-2019 Promotion, Dr Med (Oral and Maxillofacial Surgery), 

Faculty of Medicine of Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany 

2011-2017 Residency training in oral maxillofacial surgery, University Hospital Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany (Prof.Dr.Dr.Dr. Robert Sader) 

2004-2009 Doctor of Medicine 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 

1998-2004 Doctor of Dental Surgery 

Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand. 

BOARD/LICENSURE 

2018-Present: German Board of Oral and Maxillofacial Surgery 

2015-Present: German dental License 

2014-Present: German medical License 

2009-Present: Thailand medical License (37874) 

2004-Present: Thailand dental License (8314) 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

• Medical specialist in Oral and Maxillofacial Surgery at Department of Oral, Cranio-Maxillofacial and Facial Plastic Surgery, University Hospital Frankfurt, 2018 

• Instructor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University, 2004 to present 

28 November 2023

Abstract
First part
This panel are to explain related factors for applying implants to craniofacial rehabilitation, including
1. Consideration of using implants in patients who are ongoing and have undergone irradiation.
2. Steps to prepare the patients before initiating the treatment.
3. Discuss the likelihood of minimizing the side effects of radiotherapy owing to the radiation scattering phenomenon.
Second part
A Brief literature review for deciding numbers, locations and abutment use in cases with implant-retained facial prostheses. Demonstrating two cases of utilizing implants in retaining orbital and auricular prostheses and summarising maintenance procedures which patients can perform at home.