วิทยากร BRUSH UP AND STRENGTHEN KNOWLEDGE

วิทยากร BRUSH UP AND STRENGTHEN KNOWLEDGE 2023-03-10T17:37:37+00:00

15 พฤษภาคม 2566

16 พฤษภาคม 2566

Educational history:

 • 1999-2005 : DDS , Faculty Of Dentistry , Mahidol University , Bangkok , Thailand 
 • 2007: Graduate Diploma in Clinical Science Programme in Maxillofacial Prosthetics (International Programme ), Mahidol University
 • 2009: Certificate in 1-Year Master Program in Implant Dentistry, University of California Los Angeles(UCLA), USA
 • 2010: Master Degree in Maxillofacial Prosthetics and Dental Oncology, Mahidol University

Occupational History:

 • 2005-2012: Full-time Instructor of Maxillofacial Prosthetics Service , Department of Prosthodontics, Faculty Of Dentistry ,Mahidol University
 • 2012-present: Private practice at Bangkok hospital, Bangkok christian hospital, Faculty of dentistry, Mahidol university and Godlen Jubilee Medical center
 • 2014: Clinical instructor and Lecturer of basic implant course of Thai Association of Dental implantology
 • 2012-2015: Comittee of Thai Association of Dental Implantology(TADI)
 •  2016-2021: Comittee and Editor in chief of Thai Association of Dental Implantology(TADI)
 • 2017-2021: Committee of Thailand Prosthodontic Association(TPA)
 • 2017 : Guest Lecturer and Part-time Clinical Instructor of Maxillofacial Prosthetics Service , Department of Prosthodontics, Faculty Of Dentistry ,Mahidol University
 • 2018-2021: Clinical Instructor of Thai Association of Dental Implantology’s Fundamental course of dental implantology
 • 2018-2021 : Guest Lecturer of Master degree in dental implantology, Faculty of dentistry, Thammasat University
 • 2020: Guest Lecturer of Advanced education program in implant dentistry, Faculty of dentistry, Srinakarinwirot University

            Attachment is one of crucial component which play a major role to dictate the retention and long term success of implant retained overdenture. 

Various Attachment systems in dental implant market are available for specific purpose, therefore criteria for attachment selection should be scientific based concerned and practical in routine used. 

Type and material of attachment, how to select  proper attachment in each clinical scenarios and clinical application will be discussed and clarified in the lecture.

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.. 2537

ประสบการณ์ทำงาน:

 • รับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปี พ.. 2537 ปี .. 2540
 • รับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อ:

โทรศัพท์ 043 291194  ต่อ107  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเวียง

      ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2571 ประเทศไทยจะมีผู้มีอายุเกิน 60 ปี ร้อยละ 23.5 กล่าวคือประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ปัญหาหลักในด้านทันตสุขภาพของผู้สูงอายุคือการสูญเสียฟัน โดยเฉพาะการสูญเสียฟันทั้งปากพบมาถึงร้อยละ 7.2 และพบมากขึ้นถึงร้อยละ 32.2 เมื่ออายุมากกว่า 80 ปี ในกรณีดังกล่าวการใส่ฟันเทียมทั้งปากเพื่อให้มีฟันใช้งานจึงเป็นภารกิจสำคัญของทันตแพทย์ทุกภาคส่วน และในผู้สูงอายุที่มีการยุบตัวของกระดูกขากรรไกรมากทำให้การยึดอยู่ของฟันเทียมเป็นไปได้ยาก Implant Retained Overdenture จึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นในการแก้ปัญหาดังกล่าว

      โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ดำเนินการในช่วงเวลา10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการใส่ Implant Retained Overdenture เพื่อการยึดอยู่ของฟันเทียมล่าง อย่างทั่วถึงทั้งประเทศไทย

       ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆทั้งทางด้านวิชาการ ทันตบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และความเข้าใจของผู้รับบริการในโครงการที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรนำมาวิพากษ์ วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขเพื่อให้งาน Implant retained overdenture ที่กำลังจะกลายเป็นงาน routine ของทันตแพทย์ทุกภาคส่วน ได้พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป