วิทยากรงานประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561

วิทยากรงานประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 2018-04-06T12:25:26+00:00

23 กรกฎาคม 2561 I Topland Hotel & Convention Centre I พิษณุโลก

Dr.Putthipong Thevavichulda

  • DDS, Chulalongkorn University, School of Dentistry
  • Private Practice in Implant Dentistry

Asst.Prof.Dr.Anuphan Sittichokechaiwut

2544: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552: MPhil./Ph.D.Master and Doctor of Philosophy Stem cells and Tissue engineering University of Sheffield
2552: Certificate in implant dentistry Implant Dentistry University of Sheffield

Dr.Yosnarong Sirimethawong

2005: Doctor of Dental Surgery, Faculty of dentistry, Naresuan University
2011: Master of Science in Prosthodontics, Faculty of dentistry, Chulalongkorn university
2005-present: Lecturer in Prosthodontics at Faculty of dentistry, Naresuan University

24 กรกฎาคม 2561 I Topland Hotel & Convention Centre I พิษณุโลก

Dr.Ongart Puttipisitchet

  • DDS, Faculty of Dentistry, Mahidol University
  • Cert. in Maxillofacial Prosthetic, Faculty of Dentistry, Mahidol University
  • Master Degree in Maxillofacial Prosthetic and Dental Oncology, Faculty of Dentistry, Mahidol University
  • Certificate in Implant Dentistry, UCLA, GIDE

Col.Dr.Thanakrit Nophakunwijai

1992-1998: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2003-2004: ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008: รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2009-2010: Observer Fellowship in Oral and Maxillofacial Surgery, Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle, WA, USA
2011: อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก, ทันตแพทยสภา

Dr.Udom Anurugvongsri 

  • DDS Chulalongkorn University School of Dentistry
  • One Year UCLA/gILE Master in Implantology
  • Private Practice in Implantology
  • Dental Lab Owner