วิทยากรงานประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561

วิทยากรงานประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 2018-07-04T13:40:15+00:00

BEYOND BASIC 23 กรกฎาคม 2561

Topland Hotel & Convention Centre I พิษณุโลก

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชุลดา
Dr.Putthipong Thevavichulda

– DDS, Chulalongkorn University, School of Dentistry
– Private Practice in Implant Dentistry

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
Asst.Prof.Dr.Anuphan Sittichokechaiwut

2544: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552: MPhil./Ph.D.Master and Doctor of Philosophy Stem cells and Tissue engineering University of Sheffield
2552: Certificate in implant dentistry Implant Dentistry University of Sheffield

ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์
Dr.Yosnarong Sirimethawong

2005: Doctor of Dental Surgery, Faculty of dentistry, Naresuan University
2011: Master of Science in Prosthodontics, Faculty of dentistry, Chulalongkorn university
2005-present: Lecturer in Prosthodontics at Faculty of dentistry, Naresuan University

BEYOND BASIC 24 กรกฎาคม 2561

Topland Hotel & Convention Centre I พิษณุโลก

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ
Dr.Ongart Puttipisitchet

– DDS, Faculty of Dentistry, Mahidol University
– Cert. in Maxillofacial Prosthetic, Faculty of Dentistry, Mahidol University
– Master Degree in Maxillofacial Prosthetic and Dental Oncology, Faculty of Dentistry, Mahidol University
– Certificate in Implant Dentistry, UCLA, GIDE

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย
Col.Dr.Thanakrit Nophakunwijai

1992-1998: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2003-2004: ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008: รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2009-2010: Observer Fellowship in Oral and Maxillofacial Surgery, Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle, WA, USA
2011: อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก, ทันตแพทยสภา

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี
Dr.Udom Anurugvongsri 

– DDS Chulalongkorn University School of Dentistry
– One Year UCLA/gILE Master in Implantology
– Private Practice in Implantology
– Dental Lab Owner