Tel. +66 2718 0708 Fax. +66 2718 0708|E-mail: info@tadi.or.th

ทันตกรรมรากเทียมคืออะไร

/ทันตกรรมรากเทียมคืออะไร
ทันตกรรมรากเทียมคืออะไร 2018-01-16T20:25:16+00:00

ความเป็นมา

วิชาการทางด้านทันตกรรมรากเทียมมีประวัติการพัฒนามายาวนานทำให้ทันตแพทย์ไทยกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของทันตกรรมรากเทียมได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็น “ชมรม” โดยใช้ชื่อว่า ชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (Thai Dental Implant Society) ในปี พ.ศ. 2527 (1984) เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่วิชาความรู้ทางด้านทันตกรรมรากเทียมสู่สมาชิก และผู้ที่สนใจเรื่อยมา

ต่อมาได้มีผู้สนใจวิชาการทางด้านทันตกรรมรากเทียม กันอย่างมากมายทำให้มีทันตแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งได้ทำการก่อตั้งเป็น สมาคมรากฟันเทียม (Thai Association of Dental Implantology) ขึ้นในปี พ.ศ. 2549 (2006) เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกที่เป็นทันตแพทย์อีกกลุ่มหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2551 (2008) ทั้งสององค์กรมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น และมีความเป็นหนึ่งเดียวอันจะทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งเป็นตัวแทนวิชาการทางด้านทันตกรรมรากเทียมให้กับประเทศไทยเพื่อพัฒนาศาสตร์ และศิลป์ทางด้านทันตกรรมรากเทียมให้เท่าเทียมนานาอารยประเทศ และมุ่งสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคจึงได้รวมตัวกันเป็นองค์กรเดียวโดยใช้ชื่อว่า สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (Thai Association of Dental Implantology) เรียกย่อว่า TADI ภายใต้การนำของนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย รศ.นพ.ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ และอุปนายก ทพญ.สรรฉวี นิมมานเกียรติกุล และคณะกรรมการร่วมของทั้งสององค์กร

วิสัยทัศน์ของสมาคมฯ

เผยแพร่ความรู้ทั้งศาสตร์ และ ศิลป์เพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค

พันธกิจ

1. เผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และบุคคลากรทางด้านทันตกรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุน การศึกษา วิจัย และส่งเสริมนวัตกรรมด้านทันตกรรมรากเทียมของประเทศเพื่อให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

3. สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมได้โดยง่ายและได้รับประโยชน์สูงสุด

4. เป็นตัวแทนของสาขาวิชาในระดับชาติ และนานาชาติเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านทันตกรรมรากเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก