ตารางงานประชุม Upskill for Implant Success 2020-11-13T12:11:45+00:00

Upskill for Implant Success

23 – 24 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

23 พฤศจิกายน 2563

เวลา หัวเรื่อง วิทยากร
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนงานประชุม
08.30 – 09.00 พิธีเปิด โดย คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
และนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
09.00 – 09.45 Biomechanics in dental implant. The key of future success. อ.ทพ.พงศกร ภู่วโรดม
09.45 – 10.30 Strategic approach to reduce treatment invasive in implant restoration for elderly patient รศ.ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์
10.30 – 11.00 Coffee breaks
11.00 – 12.45 Soft tissue management for implant in esthetic zone ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Factors related tissue regeneration for better implant success อ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล
14.15 – 15.00 Keys to success for implant-assisted removable complete and partial denture ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล
15.00 – 15.30 Coffee breaks
15.30 – 16.15 LIVE SURGERY :
Implant navigation VS Guided surgery
รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

24 พฤศจิกายน 2563

เวลา หัวเรื่อง วิทยากร
09.00 – 09.45 Prosthetic procedures & Concepts of​ 2​ generations.​ By Dirty old man​ & Pretty young boy ผศ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
อ.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุวรรณ
09.45 – 10.30 Prosthetic treatment planning to minimize implant complications อ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร
10.30 – 11.00 Coffee breaks
11.00 – 11.45 Upskill from maximally to minimally invasive sinus augmentation surgery ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 14.45 Corporate forum; Hand-on
14.45 – 16.45 Panel discussion of live surgery รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

ข้อมูลทั่วไป