ตารางงานประชุม Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery 2021-11-22T11:10:13+00:00

Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery

22 – 23 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำ กรุงเทพ

Pre – Congress Course: 22 พฤศจิกายน 2564

เวลา Course A Course B Course C
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนงานประชุม
09.00 – 12.00 Dental Photography Style P’Mor Intensive Soft Tissue Contouring Implant Smile Design
วิทยากรหลัก รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์
วิทยากรผู้ช่วย ทพ.เทพเทพินทร์ ตั้งศักดิ์สมหวัง ทพ.สกุล ชินอุดมวงศ์
ห้อง Jubilee A Jubilee B Mayfair Grand Ballroom
จำนวนผู้ลงทะเบียน 50 คน 30 คน
(รวม Hands-on)
ไม่จำกัดจำนวน
CE Credit
ลงทะเบียน Pre – Congress

22 พฤศจิกายน 2564

เวลา หัวเรื่อง วิทยากร
08.00 – 08.30 ลงทะเบียนงานประชุม
09.00 – 12.00 Course A – C (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเสริมไว้เท่านั้น)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 พิธีเปิด โดยนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
13.30 – 14.15 Achieving Optimal Esthetic Outcome with Guided Bone Regeneration: What Works, What Doesn’t Work ทพ.ดร.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์
14.30 – 15.15 The Art of Soft Tissue Graft ผศ.ทพ.ดร.บวรวุฒิ บูรณวัฒน์
15.30 – 16.00 Coffee breaks
16.00 – 16.45 Working Better Together for Esthetic Restorative and Implant Success ทพญ.อลิสา ตาปนานนท์
ทพ.พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล
17.00 – 17.30 ประชุมสมาชิกสมาคมฯ มอบใบประกาศณียบัตร และนับผลคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ (วาระปี 2565 – 2568)

23 พฤศจิกายน 2564

เวลา หัวเรื่อง วิทยากร
09.00 – 09.45 Microsurgery and flap design for implant in esthetic zone ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ
10.00 – 10.45 The Role of Orthodontic in Implant Dentistry: Space Management ทพ.ดร.ไอริน ศิริสุนทร
11.00 – 11.15 Coffee breaks
11.15 – 12.00 The Challenge in Periimplantitist Managment ทพญ.ดร.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง
12.15 – 13.00 ประชุมสมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมฯ และประกาศผลการเลือกตั้งนายก และอุปนายกสมาคมฯ วาระปี 2565-2568

& Lunch

13.00 – 13.45 Exquisite Implant Provisional Restoration ทพญ.สุชาดา ก้องเกียรติกมล
14.00 – 14.45 Anterior Narrow Ridge Management ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
15.00 – 15.30 Coffee breaks
15.30 – 17.00 Hard Talk: Long Term Esthetic Implant Success Considerations ผศ.ทพ.ณรงค์ โพธิเกตุ
ทพ.ดร.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์
ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ
17.00 พิธีปิดงานประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

ข้อมูลทั่วไป