งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery

22-23 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำ กรุงเทพ

งานประชุมวิชาการ และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 9

ภายใต้หัวข้อ “Esthetic Implant Dentistry Moving to Mastery” มีความตั้งใจที่จะผนวกรวมองค์ความรู้ของทุกแขนงวิชา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายในการสร้างความสวยงามของงานทันตกรรมรากฟันเทียมให้ได้เป็นหนึ่งเดียว งานรากฟันเทียมที่สวยงามนั้นย่อมมาจากปัจจัยที่หลากหลาย อาทิ ตำแหน่งของรากฟันเทียมในสามมิติที่ถูกต้อง สภาวะเหงือกโดยรอบรากฟัน- เทียมที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนของฟันปลอมที่มีสีสวยใส พื้นที่ขนาดช่องว่างที่ เหมาะสมกับการปลูกรากฟันเทียม เป็นต้น

โดยงานประชุมครั้งนี้ทุกท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการ ฝึกปฏิบัติจริง การดูการสาธิต การเสวนา และการบรรยาย ตลอด 2 วัน จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ เชื่อได้ว่างานประชุมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ต่อยอดความรู้ ของทุกท่านได้เป็นอย่างดี

ลงทะเบียน Pre – Congress
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
2021-11-25T17:35:13+00:00