งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

Upskill for Implant Success

23-24 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

กลับมาให้เรียนรู้ เพิ่มพูน ไม่เพิ่มพัง เพิ่มพลังให้งานรากเทียมอีกครั้ง
ณ ดินแดนแห่งพระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน

2021-06-10T14:18:20+00:00