ประวัติและความเป็นมา TADI

ประวัติและความเป็นมา TADI 2018-12-14T15:46:00+00:00

ประวัติและความเป็นมา

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยถือกำเนิดมาจากชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยซี่งก่อตั้งขึ้นในปี 2527 (1984) โดยการรวมกลุ่มทันตแพทย์ที่เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกงานทันตกรรมรากเทียมในประเทศไทยมีการดำเนินงานมาโดยลำดับ มีการพัฒนาทั้งในส่วนขององค์กรและกิจกรรมต่างๆ จนมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2552 (2009) โดยมี นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยเป็นคนแรกและได้มีการขยายกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิกเพื่อให้ทันตแพทย์ไทยได้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการทันตกรรมรากเทียมแก่ผู้ป่วยได้มาตรฐานระบบสากล  สมาคมได้เติบใหญ่และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมวิชาการประจำปีและการประชุมรากเทียมสัญจรทุกปีเพื่อขยายความรู้ไปยังสมาชิกในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านทันตกรรมรากเทียมในภูมิภาค สมาคมได้ริเริ่มจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok International Symposium of Implant Dentistry  ขึ้นที่กรุงเทพโดยได้เริ่มต้นในปี 2553 (2010) หรือ BIS2010 ถึงแม้ในช่วงระยะเวลานั้น ประเทศไทยจะมีวิกฤตทางการเมือง แต่การประชุม BIS2010 กลับประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน และตามด้วยงาน BIS2012 ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ตามมาด้วยการประชุมในปี BIS2015 การประชุม BIS มีการพัฒนาจนล่าสุดในการประชุม BIS2017 สมาคมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 900 คน สมาคมได้มีขยายความร่วมมือไปยังสมาคมทันตกรรมรากเทียมในมิตรประเทศในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มีการทำ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกของพันธมิตรร่วมกันพัฒนาวงการทันตกรรมรากเทียมของกลุ่มประเทศในทวีปเอเซีย และยังได้เน้นที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น ลาว พม่า เขมร เวียดนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการในแต่ละประเทศ ให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติต่อไปและเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้รับบริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมอย่างมีมาตรฐานเพื่อสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์

เผยแพร่ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ สู่การเป็นผู้นำในสาขาทันตกรรมรากเทียมในภูมิภาค

พันธกิจ

• เผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และ บุคคลากรทางด้านทันตกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนการศึกษา วิจัย และส่งเสริมนวัตกรรมด้านทันตกรรมรากเทียมของประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
• สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมได้โดยง่ายและได้รับประโยชน์สูงสุด
• เป็นตัวแทนของสาขาวิชาในระดับชาติและนานาชาติในการดำเนินกิจกรรมด้านทันตกรรมรากเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก

กิจกรรมในแต่ละปี

• จัดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
• จัดการประชุมวิชาการสัญจรในภูมิภาคเพื่อพบปะและเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้สู่สมาชิกในส่วนภูมิภาค
• จัดการอบรมหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตร 1 ปี สำหรับทันตแพทย์ไทย
• สนับสนุนภาคธุรกิจด้านทันตกรรมรากเทียมเพื่อให้เป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของทันตกรรมรากเทียมครบวงจร
• ให้ความร่วมมือจัดส่งวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายให้กับองค์กรต่างๆ ที่ร้องขอ
• สร้างความร่วมมือกับสมาคมหรือองค์กรทางด้านทันตกรรมรากเทียมของนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
• จัดการประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียมนานาชาติ (Bangkok International Symposium of Implant Dentistry – BIS) ทุก 2 ปี
• สนับสนุนการศึกษาวิจัยรวมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยทางด้านทันตกรรมรากเทียมของนิสิตนักศึกษาและทันตแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้ไทยมีความก้าวหน้าทางวิชาการ
• จัดทำจุลสารวิชาการเผยแพร่สู่สมาชิก

คุณสมบัติสมาชิกสามัญสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

• ทันตแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรมจากทันตแพทยสภาและไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว
• เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
• ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
• ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น

คุณสมบัติสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ