คณะกรรมการ

คณะกรรมการ 2018-03-29T12:42:30+00:00
รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

นายกสมาคม

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

นายกสมาคม

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

อุปนายกสมาคม

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

อุปนายกสมาคม

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

เลขานุการ

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

เลขานุการ

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

เหรัญญิก

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

เหรัญญิก

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

วิชาการ

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

วิชาการ

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

สาราณียกร

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

สาราณียกร

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ประชาสัมพันธ์

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ประชาสัมพันธ์

ทพ.ธารา ศิริไกร

ทพ.ธารา ศิริไกร

นายทะเบียน

ทพ.ธารา ศิริไกร

นายทะเบียน

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

ผู้ค้าสัมพันธ์

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

ผู้ค้าสัมพันธ์

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

วิรัชกิจ

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

วิรัชกิจ

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

ปฏิคม

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

ปฏิคม

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

กิจการพิเศษ

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

กิจการพิเศษ

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการกลาง

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการกลาง

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

กรรมการกลาง

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

กรรมการกลาง

ทพ.สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

ทพ.สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

กรรมการกลาง

ทพ.สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

กรรมการกลาง

ทพ.ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

ทพ.ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

กรรมการกลาง

ทพ.ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

กรรมการกลาง

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

กรรมการกลาง

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

กรรมการกลาง

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

กรรมการกลาง

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

กรรมการกลาง

ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร

ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร

กรรมการกลาง

ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร

กรรมการกลาง

ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์

ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์

กรรมการกลาง

ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง

กรรมการกลาง

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ

กรรมการกลาง

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ

กรรมการกลาง

ทพ.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์

ทพ.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์

กรรมการกลาง

ทพ.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์

กรรมการกลาง

ทพ.เสกสรร พูลเกิด

ทพ.เสกสรร พูลเกิด

กรรมการกลาง

ทพ.เสกสรร พูลเกิด

กรรมการกลาง

ความเป็นมา