คณะกรรมการ

คณะกรรมการ 2018-03-29T12:42:30+00:00
รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

นายกสมาคม

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

นายกสมาคม

พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล

พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล

อุปนายกสมาคม

พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล

อุปนายกสมาคม

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

เลขานุการ

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

เลขานุการ

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

เหรัญญิก

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

เหรัญญิก

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

นายทะเบียน และผู้ค้าสัมพันธ์

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

นายทะเบียน และผู้ค้าสัมพันธ์

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

วิชาการ

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

วิชาการ

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

ฝ่ายกิจการพิเศษ

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

วิเทศน์สัมพันธ์

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

วิเทศน์สัมพันธ์

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

สาราณียกร

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

สาราณียกร

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ประชาสัมพันธ์

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ประชาสัมพันธ์

ทพ.ธารา ศิริไกร

ทพ.ธารา ศิริไกร

กรรมการกลาง

ทพ.ธารา ศิริไกร

กรรมการกลาง

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการกลาง

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการกลาง

อ.นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย

อ.นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย

กรรมการกลาง

อ.นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย

กรรมการกลาง

ทพ.ธันว์นฤน สุจิพงศ์

ทพ.ธันว์นฤน สุจิพงศ์

กรรมการกลาง

ทพ.ธันว์นฤน สุจิพงศ์

กรรมการกลาง

ทพ.เสกสรร พูลเกิด

ทพ.เสกสรร พูลเกิด

กรรมการกลาง

ทพ.เสกสรร พูลเกิด

กรรมการกลาง

ทพ.ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

ทพ.ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

กรรมการกลาง

ทพ.ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

กรรมการกลาง

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

กรรมการกลาง

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

กรรมการกลาง

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

กรรมการกลาง

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

กรรมการกลาง

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

กรรมการกลาง

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

กรรมการกลาง

ทพ.ชัยสุรัติ ถกลภักดี

ทพ.ชัยสุรัติ ถกลภักดี

กรรมการกลาง

ทพ.ชัยสุรัติ ถกลภักดี

กรรมการกลาง

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี

กรรมการกลาง

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี

กรรมการกลาง

ทพ.วิเวก มานตาลา

ทพ.วิเวก มานตาลา

กรรมการกลาง

ทพ.วิเวก มานตาลา

กรรมการกลาง

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

กรรมการกลาง

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

กรรมการกลาง

ความเป็นมา