คณะกรรมการ

คณะกรรมการ 2018-03-29T12:42:30+00:00
รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

นายกสมาคม

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

นายกสมาคม

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

อุปนายกสมาคม

พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

อุปนายกสมาคม

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

เลขานุการ

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

เลขานุการ

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

เหรัญญิก

ทพ.ชวลิต อยู่ยืน

เหรัญญิก

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

วิชาการ

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

วิชาการ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ประชาสัมพันธ์

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ประชาสัมพันธ์

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

สาราณียกร

ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

สาราณียกร

ทพ.ธารา ศิริไกร

ทพ.ธารา ศิริไกร

นายทะเบียน

ทพ.ธารา ศิริไกร

นายทะเบียน

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

กรรมการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

กรรมการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

วิรัชกิจ

ทพ.วรุถ มุตตารักษ์

วิรัชกิจ

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

ปฏิคม

ทพ.อภิรักษ์ กิตติชัยศรี

ปฏิคม

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

กิจการพิเศษ

น.ต.ทพ.จิรัสย์ บุนนาค

กิจการพิเศษ

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

กรรมการกลาง

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

กรรมการกลาง

ศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์

ศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์

กรรมการกลาง

ศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท์

กรรมการกลาง

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

กรรมการกลาง

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

กรรมการกลาง

ทพ.สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

ทพ.สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

กรรมการกลาง

ทพ.สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

กรรมการกลาง

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

กรรมการกลาง

ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ

กรรมการกลาง

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

กรรมการกลาง

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์

กรรมการกลาง

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี

กรรมการกลาง

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี

กรรมการกลาง

ทพ.วิเวก มานตาลา

ทพ.วิเวก มานตาลา

กรรมการกลาง

ทพ.วิเวก มานตาลา

กรรมการกลาง

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ

กรรมการกลาง

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรัตนะ

กรรมการกลาง

ผศ.ทพ.ดร.บวรวุฒิ บูรณวัฒน์

ผศ.ทพ.ดร.บวรวุฒิ บูรณวัฒน์

กรรมการกลาง

ผศ.ทพ.ดร.บวรวุฒิ บูรณวัฒน์

กรรมการกลาง

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการกลาง

ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการกลาง

ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์

ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์

กรรมการกลาง

ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์

กรรมการกลาง

ทพ.วีรศิกันญ์ อัศราวรพิทักษ์

ทพ.วีรศิกันญ์ อัศราวรพิทักษ์

กรรมการกลาง

ทพ.วีรศิกันญ์ อัศราวรพิทักษ์

กรรมการกลาง

ความเป็นมา