หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม

คณะกรรมการหลักสูตร 2019-07-13T15:13:14+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร

พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย

พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย

ผู้อำนวยการหลักสูตร

พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ทพ. ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

ทพ. ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

กรรมการหลักสูตร

ทพ. ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

กรรมการหลักสูตร

ทพ. พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

ทพ. พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการหลักสูตร

ทพ. พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา

กรรมการหลักสูตร

ทพ. ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

ทพ. ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

กรรมการหลักสูตร

ทพ. ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

กรรมการหลักสูตร

ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ

ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ

กรรมการหลักสูตร

ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ

กรรมการหลักสูตร

ร.ท. หญิง ทพญ. ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ

ร.ท. หญิง ทพญ. ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ

ผู้ช่วยผู้อำนายการหลักสูตร

ร.ท. หญิง ทพญ. ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ

ผู้ช่วยผู้อำนายการหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตร