คณะกรรมการหลักสูตร 2564-2567

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตร
ทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 2564-2567

ตามที่สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร ประจำปี 2564-2567 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

คณะกรรมการหลักสูตร

1. ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตร
2. ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ กรรมการ
3. ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ กรรมการ
4. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ กรรมการ และ เลขานุการ

ที่ปรึกษาหลักสูตร

1. รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ประธานที่ปรึกษา
2. พอ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย ที่ปรึกษา
3. ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์ ที่ปรึกษา
4. ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร ที่ปรึกษา

2021-06-09T13:48:48+00:00