คณะกรรมการหลักสูตร 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2563

ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน

เพื่อให้การจัดการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมพื้นฐานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลังสูตรสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหารหลังสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

คณะกรรมการหลักสูตร

1. พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย ประธานอนุกรรมการ
2. ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์ อนุกรรมการ
3. ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์ อนุกรรมการ
4. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ อนุกรรมการ
5. ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ อนุกรรมการ
6. ร.ท.ทพญ.ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ อนุกรรมการ และ เลขานุการ

ที่ปรึกษาหลักสูตร

1. รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ประธานที่ปรึกษา
2. อ.ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา ที่ปรึกษา
3. ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ ที่ปรึกษา
4. ทพ.ธารา ศิริไกร ที่ปรึกษา
5. ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา ที่ปรึกษา

2020-07-10T11:54:41+00:00