คณะกรรมการหลักสูตร 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2562

ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร และที่ปรึกษาประจำปี 2562-2563

คณะกรรมการหลักสูตร

1. พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย ผู้อำนวยการ
2. ทพ. ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์ กรรมการ
3. ทพ. พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา กรรมการ
4. ทพ. ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์ กรรมการ
5. ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ กรรมการ
6. ร.ท. หญิง ทพญ. ฉัตรฤทัย กาญจนโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษาหลักสูตร

1. รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ประธานที่ปรึกษา
2. อ.ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา ที่ปรึกษา
3. ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปัญญายงค์ ที่ปรึกษา
4. ทพ.ธารา ศิริไกร ที่ปรึกษา

2020-07-10T11:48:13+00:00