ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม 2018-03-21T11:55:50+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2563

By | กรกฎาคม 10th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2563 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การจัดการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมพื้นฐานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลังสูตรสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหารหลังสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ [...]

Upskill for Implant Success

By | กุมภาพันธ์ 27th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “เชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ Covid-19 ในสภาวะปัจจุบันไม่ดีขึ้นและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้น ทางคณะกรรมการสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของพนักงาน, ทันตแพทย์ และบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่าน จึงขอยกเลิกการจัดงานประชุมวิชาการ [...]

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery

By | มกราคม 20th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

Boracay's calling ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2020 งานประชุมระดับโลก ที่จะจัดขึ้นบนเกาะสวรรค์ Boracay [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2562

By | กรกฎาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร และที่ปรึกษาประจำปี 2562-2563 [...]