การสรรหานายกและอุปนายกสำรอง

ตามที่ท่านได้ไว้วางใจให้ รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ เป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2559 – 2562 ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม จะต้องมีการเลือกตั้งนายก และอุปนายกสำรอง ในวาระต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสมาคม จึงได้ตั้งคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสำรอง

เพื่อดำรงตำแหน่ง ในวาระปี 2562 – 2565 (3 ปี)  โดยรายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้

1. ทพ.ชวลิต อยู่ยืน (ประธานกรรมการสรรหา)
2. ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ (กรรมการ และเลขานุการ)
3. ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา (กรรมการ)

ประกาศขั้นตอน และวิธีการในการดำเนินการสรรหานายก และอุปนายกสำรอง

ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ Click here

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย +66(2) 718 0708

2018-05-11T17:02:14+00:00