การประชุมและสัมมนา

การประชุมและสัมมนา 2020-11-13T12:16:19+00:00

งานประชุมสัญจรประจำปี

Beyond Basic
Topland Hotel & Convention Center I พิษณุโลก
23 – 24 กรกฎาคม 2561

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Upskill for Implant Success
โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด I ขอนแก่น
23-24 พฤศจิกายน 2563

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

6th Bangkok International Symposium of
Implant Dentistry 2021
The Berkeley Hotel Pratunam I Bangkok
17 – 19 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสัญจรประจำปี

Beyond Basic
Topland Hotel & Convention Center I พิษณุโลก
23 – 24 กรกฎาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Upskill for Implant Success
โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด I ขอนแก่น
23-24 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

6th Bangkok International Symposium of
Implant Dentistry 2021
The Berkeley Hotel Pratunam I Bangkok
17 – 19 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน