การประชุมและสัมมนา

การประชุมและสัมมนา 2022-03-24T14:08:13+00:00

งานประชุมสัญจรประจำปี

Unify the Current Trends of Implant Retained Tissue Supported Overdenture
นครราชสีมา
4-5 สิงหาคม 2565

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery
The Berkeley Hotel ประตูน้ำ I กรุงเทพ
22-23 พฤศจิกายน 2564

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

Changes and Challenges in Implant Dentistry

6th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2022

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสัญจรประจำปี

Unify the Current Trends of Implant Retained Tissue Supported Overdenture
นครราชสีมา
4-5 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery
The Berkeley Hotel ประตูน้ำ I กรุงเทพ
22-23 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน